Kosmonautika


APKLAUSA


2003-2004
2005 2006 2007 2008 2009

Apklausa 2010


   2010 01 18 Mars Odyssey prad�jo klausyti nuleid�iamo zondo Phoniks signal�. Su Phoenix paskutin� kart� buvo susisiekta 2008 11 02. Pra�jus �iemos sezonui yra ma�a tikimyb�, kad saul�s baterijos pasikraus ir galima bus toliau tyrin�ti Mars� su �iuo moduliu.
   2010 02 08 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Endeavour � tarptautin� stot� su moduliais Tranquility ir Cupola .
(�gula: ZAMKA George David, VIERTS Terry Wayne, Jr., BEHNKEN Robert Louis, PATRICK Nicolas James MacDonald. HIRE Kathryn Patricia, ROBINSON Stephen Kern (visi JAV), 02 10 Erdv�laivis Endeavour susijung� su tarptautine stotimi. 02 12 astronautai Nicholas Patrick ir Robert Behnken i��jo � atvir� kosmos� buvo atliekami paruo�iamieji darbai Tranquility prijungimui prie Tarptautin�s stoties. Atviram kosmose i�buvo 6 val 32 min. 02 14 astronautai Nicholas Patrick ir Robert Behnken i��jo � atvir� kosmos� buvo prijungtas modulis Tranquility prie Tarptautin�s stoties. Atviram kosmose i�buvo 5 val 54 min. 02 16 panaudojus Kanados automatin� rank� prie modulio Tranquility buvo pritvirtintas ap�valgos modulis Cupola. 02 17 astronautai Nicholas Patrick ir Robert Behnken i��jo � atvir� kosmos� buvo prie Tranquility modulio pajungti perdavimo ir au�inimo jungtys. Atviram kosmose i�buvo 5 val 48 min. 02 20 Endeavour atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 02 22 "Endeavour" nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 13d 18 val. 6 min.
   2010 02 11 Raketa ne��ja Atlas-5 i�v�d� � orbit� KA SDO (Solar Dynamics Observatory) skirt� Saul�s tyrimui

Mimas


   2010 02 13 Nuotrauka daryta i� KA Casini 50 000km atstumu nuo Mimo pavir�iaus


   2010 02 13 KA Casini praskriejo Mim� 9520km nuo pavir�iaus atstumu.

Mimas


   2010 03 07 KA Marss express padaryta nuotrauka. Nufotografuotos numatomos Fobo pavir�iaus pavyzd�i� pa�mimo vietos su KA Phobos Grunt.


   2010 03 03 KA Marss express praskriejo Fob� 67km nuo pavir�iaus atstumu.
   2010 03 18 Pilotuojamas kosminis erdv�laivis "Sojuz TMA-15" (�gula: Maksim Surajev (Rusija) ir Jeffrey Williams (JAV) atsijung� nuo Tarptautin�s stoties ir nusileido �em�n (Kazachstane). Maksim Surajev (Rusija) ir Jeffrey Williams (JAV) kosmose i�buvo 169d 4val. 9min.
   2010 03 23 Virgin Galactic bandomam skryd�iui l�ktuvne�is WhiteKnightTwo (Eva) i�k�l� SpaceShipTwo ( VSS Enterprise ).
   2010 04 02 Raketa ne��ja Sojuz FG i�ved� � Tarptautin� stot� pilotuojam� erdv�laiv� Sojuz TMA-18 (�gula Aleksandr Skvorcov, Michail Kornienko (Rusija), ir Tracy Ellen Caldwell-Dyson (JAV)) 04 04 buvo susijungta su tarptautine stotimi.

JAV prezidentas


   2010 04 15 JAV prezidentas B.Obama


   2010 04 15 Kennedy kosminiame centre Floridoje JAV prezidentas B. Obama prane��, kad u�daroma programa Constellation kurios tikslas buvo iki 2020 i�silaipinti M�nulyje o v�liau jame �kurti stot�. Pilotuojam� Erdv�laiv� Orion planuojama nuskraidinti � Tarptautin� stot� kur jis atsots gelb�jimo erdv�laiv� i�tikus avarijai. Krovini� ir astronaut� pristatym� � tarptautin� stot� perleisti komercin�m strukt�rom. Numatoma kad iki 2020m bus pilotuojomas skrydis � artim� asteroid� o apie 2035 � Mars�.
   2010 04 05 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Discavery � tarptautin� stot� su logistiniu moduliu Leonardo.
(�gula: POINDEXTER Alan Goodwin; DUTTON James Patrick, Jr., MASTRACCHIO Richard Alan; METCALF-LINDENBURGER Dorothy Marie, WILSON Stephanie Diana; ANDERSON Clayton Conrad (visi JAV), ir YAMAZAKI Naoko (Japonija) 04 07 Erdv�laivis Discavery susijung� su tarptautine stotimi. 04 09 astronautai ANDERSON Clayton Conrad ir MASTRACCHIO Richard Alan i��jo � atvir� kosmos� buvo pasiruo�ta skysto amoniako talpos pakeitimui, paimti med�iag� m�giniai kurie laikinai buvo pritvirtinti prie modulio Kibo, pakeistas giroskopas. Atviram kosmose i�buvo 6 val 27 min. 04 11 astronautai ANDERSON Clayton Conrad ir MASTRACCHIO Richard Alan i��jo � atvir� kosmos� buvo pakeista skysto amoniako talpa naudojama stoties au�inimui. Atviram kosmose i�buvo 7 val 26 min 04 13 astronautai ANDERSON Clayton Conrad ir MASTRACCHIO Richard Alan i��jo � atvir� kosmos� sena skysto amoniako talpa buvo �kelta � Discovery erdv�laiv�. Atviram kosmose i�buvo 6 val 24 min 04 17 Discavery atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 04 20 Discavery nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 15d 2 val. 47 min.

x37B

   Nepilotuojamas erdv�laivis X-37B Orbital Test Vehicle.


   2010 04 22 Startavo raketa ne��ja Atlas-5 / 501 su kosminiu erdv�laiviu X-37B Orbital Test Vehicle. Erdv�laivis sveria apie 5 tonas yra 8,8m ilgio 2,9 m auk��io, plotis 4,6 m.Erdv�laivis orbitoje gali i�b�ti 270 dienas, � orbit� pakelti 225kg naudingo krovinio. Erdv�laivis skirtas kariniams tikslams.
   2010 04 27 KA Casini praskriejo Encelad� 99km nuo pavir�iaus atstumu j� tirdamas.
   2010 05 17 Mars Odyssey orbiter nepavyko i�girsti signalo i� KA Phoenix Mars Lander po �io bandymo nutraukiamas signal� klausymas manoma, kad Phoenix baterijos taip ir nepasikrov� po �iemos.
   2010 05 14 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Atlantis � tarptautin� stot� su Rusijos Mini-Research Module 1 (Rasvet) moduliu.
(�gula: HAM Kennet Todd; ANTONELLI Dominic Anthony; REISMAN Garrett Erin; GOOD Michael Timothy; BOWEN Stephen Gerard; SELLERS Piers John (visi JAV), 05 16 Erdv�laivis Atlantis susijung� su tarptautine stotimi. 05 17 astronautai Garrett Reisman ir Steve Bowen i��jo � atvir� kosmos� buvo pritvirtinta atsargin� ry�io antena, pasiruo�ta akumuliatori� pakeitimui. Atviram kosmose i�buvo 7 val 25 min. 05 18 I� Atlantis krovini� skyriaus robotizuota ranka i�trauktas ir prijungtas prie Tarptautin�s stotie logistinis modulis Rosvet. 05 19 astronautai Michael Good ir Steve Bowen i��jo � atvir� kosmos� buvo pritvirtintas naujas Saul�s baterij� masyvas. Atviram kosmose i�buvo 7 val 9 min 05 22 astronautai Michael Good ir Garrett Reisman i��jo � atvir� kosmos� buvo pakeisti du akumuliatoriai. Atviram kosmose i�buvo 6 val 46 min 05 23 Atlanti atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 05 26 Atlantis nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 11d 18 val. 28 min. Orbita 245X272km 89,52min.
   2010 05 21 Japonijoje raketa ne��ja N2 i�k�l� du tarpplanetinius KA AKATSUKI (PLANET-C) skirt� Veneros tyrimui kuri� pasieks 2010 gruod� ir Ikarus skirta Saul�s bur�ms i�bandyti.
   2010 06 02 Sojuz TMA 17 atsijung� nuo Tarptautin�s stoties (�gula: Oleg Kotov(Rusija);Soichi Noguchi (Japonija) ir Timothy Creamer (JAV) ir nusileido Kazachstane. (Kosmonaut� skryd�io trukm� 163d. 5val. 32min.)
   2010 06 02 Startavo �em�je vykstantis eksperimentas Mars 500 kurio tikslas imituoti skryd� � Mars� (250d) nusileidim� (30d) ir gr��im� � �em� (240d). "Skrydis" t�sis 520d. �gula Sukhrob Kamolov, Alexei Sitev, Alexander Smoleevsky, (visi Rusija) Diego Urbina,(Italija) Romain Charles,(Pranc�zija) Wang Yue, (Kinija)
   2010 06 04 Komercin� kompanija Space X atliko raketos ne��jos Falcon 9 start�. Buvo i�keltas � �em�s orbit� transporto erdv�laivio Dragon maketu.

ikaros
KA Ikaros i�skleistos Saul�s bur�s


   2010 06 03-10 Japonijos KA Ikaros pilnai i�skleid� 200 kvadratini� metr� Saul�s burias.

capsule
KA Hayabusa kapsul�


   2010 06 13 �vyko planuojamas KA Hayabusa kapsul�s su asteroido Itokawa dulki� m�giniais nusileidimas Australijoje.

   2010 06 15 Startavo raketa ne��ja Sojuz FG su pilotuojamu erdv�laiviu Sojuz TMA 19 (�gula Fyodor Yurchikhin (RUsija) Shannon Baker Walker ir Douglas Harry Wheeloc (JAV)) 06 17 susijung� su tarptautine stotimi.

Lutetia
Asteroidas 21 Lutetia


   2010 07 10 EKA Rosetta praskriejo pro asteroid� 21 Lutetia 3162km atstumu nuo pavir�iaus padar� apie 400 asteroido nuotrauk�. Rossetos tikslas 67P/Churyumov-Gerasimenko kometa, kuri� KA pasieks 2014m.
   2010 09 25 Pilotuojamas kosminis erdv�laivis "Sojuz TMA-18" (�gula: Aleksey Skvorcov, Michalil Kornijenka (Rusija) ir Tracy Coldwell-Dyson (JAV) atsijung� nuo Tarptautin�s stoties ir nusileido �em�n (Kazachstane). Kosmose i�buvo 176d.
   2010 10 01 Kinijos raketa ne��ja i�k�l� Chang Zheng-3C i�k�l� KA Chang'e 2 skirt� M�nulio tyrimui.2010 10 06 KA pasiek� M�nul� ir tapo jo paydovu.
   2010 10 07 Startavo raketa ne��ja Sojuz FG su pilotuojamu erdv�laiviu Sojuz TMA-M (�gula Aleksandr Kaleri ir Oleg Skripotchka (RUsija) Scott Joseph Kelly (JAV)) 10 10 susijung� su tarptautine stotimi.
   2010 10 10 L�ktuvne�is WhiteKnightTwo i�k�l� kosmin� SpaceShipTwo serijos Enterprise erdv�laiv� � 13700m auk�t� ir atkabino j� 15min laisvam skryd�iui.
   2010 10 22 Tarptautin� stotis pasiek� 3641d nepertraukiamo �moni� darbo stotyje rib�, tiek pastov� �gul� tur�jo MIR nuo 1989 09 8 iki 1999 08 28.

Hartley-2
Kometa Hartley-2


   2010 11 04 KA EPOXI (Deep Impact) praskriejo pro komet� 103P/Hartley-2 700km nuo branduolio atstumu j� tirdamas.
   2010 11 26 Sojuz TMA 19 atsijung� nuo Tarptautin�s stoties (�gula Fyodor Yurchikhin (RUsija) Shannon Baker Walker ir Douglas Harry Wheeloc (JAV)) ir nusileido Kazachstane. (Kosmonaut� skryd�io trukm� 162d. 7val. 11min.)
   2010 11 30 KA Casini praskriejo pro Saturno palydov� Encelad� 50km nuo pavir�iaus atstumu j� tirdamas.

Hx-37
X-37B Orbital Test Vehicle


   2010 12 04 nusileido nepilotuojamas erdv�laivis X-37B Orbital Test Vehicle skrydis t�s�si 244d.
   2010 12 07 Japon� KA AKATSUKI esantis 63mln km nuo �em�s d�l technini� gedim� praskriejo Vener� 550km nuo pavir�iaus atstumu netap�s jos palydovu. Vietoj numatyt� 12min stabdymo varikl� darbo jie pradirbo tik 2,5 min. Kitas bandymas bus tik po 6m.
   2010 12 08 Startavo SpaceX komercin� kompanijos raketa ne��ja Falcon 9 su nepilotuojamu erdv�laiviu Dragon kuris apskriej�s du kartus �em� nusileido Ramiajame vandenyne.

   2010 12 15 Startavo raketa ne��ja Sojuz FG su pilotuojamu erdv�laiviu Sojuz TMA 21 (�gula Dmitri Kondratiev (RUsija) Paolo Angelo Nespoli (Italija) ir Catherine Grace Coleman (JAV)) 12 17 susijungt� su tarptautine stotimi.

Сайт управляется системой uCoz