KosmonautikaAPKLAUSA 2009

2009m

2003-2004
2005 2006
2007 2008

2009 met� kosmonautikos �vykiai:


2009m


   2009 01 14 KA Stardust-Next praskriejo 9157 km. atstumu nuo �em�s pavir�iaus, KA skrenda � Tampel 1 komet� kuri� prasieks 2011 vasar�.
   2009 02 02 Irano raketa ne��ja Safir 2 paleido palydov� Omid (27 kg) orbita 250km X 450km. Iranas tapo devinta �alimi po Rusijos, JAV, Pranc�zijos, Japonijos, Kinijos, D.Britanijos, Indijos ir Izraelio savo paj�gomis paleidusi dirbtin� �em�s palydov�.
   2009 02 10 �em�s orbitoje apie 800km auk�tyje susid�r� nuo 1995m neveikiantis karinis rus� palydovas Kosmos 2251 (Paleistas 1993 07 16 svoris apie 900kg matmenys 1X2 m) su JAV ry�i� KA Iridium 33 (Paleistas 1997 09 14 apie 600kg). Po palydov� susid�rimo u�fiksuotos 245 nuolau�os KA Kosmos 2251 250-1690 km auk�tyje ir 109 nuolau�os KA Iridium 33 525-1092 km auk�tyje.
   2009 02 12 Japonijo KA Okina (dalis KA Kaguya) nukrito ant M�nulio pavir�iaus.
   2009 02 18 KA Dawn praskriejo 543 km. atstumu nuo Marso pavir�iaus, KA skrenda � Vestos asteroid� kur� pasieks 2011 rugs�j�.
   2009 03 01 Kinijos KA Chang'e 1 baig�s M�nulio tyrimo program� nukrito ant jo pavir�iaus.
   2009 03 07 Startavo raketa ne��ja Delta 2 su Kepler teleskopu (turi 1,4 m skersmens veidrod�), skirtu �em�s tipo planet� paie�kai m�s� galaktikoje.
   2009 03 15 Startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Discovery � tarptautin� stot�. (�gula: ARCHAMBAULT Lee Joseph, ANTONELLI Dominic Anthony, ACABA Joseph Michael, PHILLIPS John Lynch, SWANSON Steven Ray, ARNOLDI Richard Rorbert (visi JAV), WAKATA Koichi (Japonija), 03 17 - erdv�laivis susijung� su tarptautine stotimi. 03 19 astronautai Steven Swonson ir Richard Arnold i��jo � atvir� kosmos�, prie stoties buvo prijungta 16t sverianti saul�s baterija. Atviram kosmose i�buvo 6 val 07 min. 03 22 astronautai Steven Swonson ir Joseph Acaba i��jo � atvir� kosmos�, buvo pritvirtinta navigacin� antena. 03 24 astronautai Richard Arnold ir Joseph Acaba i��jo � atvir� kosmos�, buvo atliekami darbai susij� su pritvirtintomis naujomis saul�s baterijomis. Atviram kosmose i�buvo 6 val 27 min. 03 25 Discovery atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 03 28 "Discovery " nusileido �em�n Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 12d 19 val. 29 min. Buvo pakeista Tarptautin�s kosmin�s stoties nar� MAGNUS Sandra Hall (JAV) 133 d. 18 val. 17 min. j� pakeit� astronautas WAKATA Koichi (Japonija).
   2009 03 26 Raketa ne��ja Sojuz FG i�ved� � Tarptautin� stot� pilotuojam� erdv�laiv� Sojuz TMA-14 (�gula Genadi Padalka Ivanovi� (Rusija); Mike Barat (JAV) ir Charles Simonyi (Antrasis JAV turisto skrydis)) 03 28 buvo susijungta su tarptautine stotimi. 2009 04 08 pilotuojamas erdv�laivis Sojuz TMA-13 atsijung� nuo tarptautin�s stoties (�gula Jurijus Lon�iakov (Rusija) Mike Fink ir Charles Simonyi (JAV)) 04 08 erdv�laivis nusileido. Jurijaus Lon�iakov ir Mike Fink skrydis t�s�si 178d.
    2009 03 30 startavo Rusijos ir EKA projektas Mars 500 kuriuo metu bus imituojamas skrydis � Mars�. Eksperimentas t�sis 105d. Jame dalyvauja O.Artemiev, S.Rezanski, A.Baranov, A.�pakov (Rusija), Cyrille Fournier (Pranc�zija) ir Oliver Knickel (vokietija).

    2009 05 11 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Atlantis skryd�io tikslas pakeisti senas Hablo teleskopo dalis. (�gula: ALTMAN Scott Douglas, JOHNSON Gregory Carl, McARTHUR Katherine Megan, FEUSTEL Andrew Jay, GOOD Michael Timothy, GRUNSFELD John Mace ir MASSIMINO Michael James (visi JAV), 05 14 Erdv�laivis Atlantis priart�jo prie Hablo kosminio teleskopo ir pagavo j� manipuliatorium prisitrauk� prie erdv�laivio ir �k�l� � krovini� skyri�. 05 14 astronautai John Grunsfeld ir Andrew Feuestel i��jo � atvir� kosmos� buvo pritvirtinta prie Hablo nauja kamera, sena dirbusi nuo 1993 nuimta ji bus eksponuojame muziejuje. Atviram kosmose i�buvo 7 val 20 min. 05 15 astronautai Michael Massimino ir Michael Good i��jo � atvir� kosmos�. Buvo pritvirtinti 6 nauji giroskopai ir Huble baterijos. Atviram kosmose i�buvo 7 val 56 min. 05 16 astronautai John Grunsfeld ir Andrew Feustel i��jo � atvir� kosmos�. Buvo pakeista fotografavimo kamera. Atviram kosmose i�buvo 6 val 36 min. 05 17 astronautai Michael Massimino ir Michael Good i��jo � atvir� kosmos�. Buvo pritvirtintas naujas spektografas STIS - Space Telescope Imaging Spectrograph, bei pakeistos kitos teleskopo detal�s. Atviram kosmose i�buvo 8 val 02 min. 05 18 astronautai John Grunsfeld ir Andrew Feustel i��jo � atvir� kosmos�. Buvo pakeistos trys baterijos bei tikslaus nukreipimo daviklis atlikti kiti remonto darbai. Atviram kosmose i�buvo 7 val 02 min. 05 20 astronautas Megan McArthur su manipuliatorium i�trauk� Hablo teleskop� i� krovini� skyriaus nukreip� nuo erdv�laivio ir paleido laisvam skryd�iui. Buvo �jungti erdv�laivio varikliai ir Atlantis nuskrido saugiu atstumu nuo Hable teleskopo. 05 24 "Atlantis " nusileido Edvards baz�j. Skrydis tes�si 12d 21 val. 37 min.
   2009 05 14 Startavo raketa ne��ja Ariane 5 su ESA kosminiu teleskopu Planck ir Herschel (infraraudon� spinduli� teleskopas su 3,5m veidrod�iu).


I� kair�s � de�n�: Michael Reed Barratt (JAV), Robert Brent Thirsk (Kanada), Koichi Wakata (Japonija), Jurevi� Roman Romanenko (Rusija). Pirma eil�: Frank De Winne (Belgija), Genadi Padalka Ivanovi� (Rusija).

   2009 05 27 Raketa ne��ja Sojuz FG i�ved� � Tarptautin� stot� pilotuojam� erdv�laiv� Sojuz TMA-15 (�gula Jurievi� Roman Romanenko (Rusija), Frank de Winne (Belgija) ir Robert Thirsk (Kanada)) 03 29 buvo susijungta su tarptautine stotimi. Tarptautin� stotis pasipild� iki �e�i� nari�: Michael Reed Barratt (JAV), Robert Brent Thirsk (Kanada), Koichi Wakata (Japonija), Frank De Winne (Belgija), Genadi Padalka Ivanovi� ir Jurevi� Roman Romanenko (Rusija).
   2009 06 11 Japon� 2,9 ton� sveriantis KA Kagya nukrito ant M�nulio pavir�iaus.
   2009 06 18 Raketa ne��ja Atlas 5 i�k�l� KA Lunar Reconnaissance Orbiter ir Lunar Crater Observation Sensing Satellite (LCROSS) skirtus M�nulio tyrimui.
   2009 06 24 Sea Launch paskelb� apie bankrot�.
   2009 06 30 NASA ir ESA nutar� nutraukti duomen� apdorojim� i� KA Ulysses kuris 18 met� tyr� Saul� .
   2009 07 15 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Endeavour � tarptautin� stot� su japon� moduliu Kibo.
(�gula: POLANSKY Mark Lewis, HURLEY Douglas Gerald, WOLF David Alexander, CASSIDY Christopher John, MARSHBURN Thomas Henry, KOPRA Timothy Lennart (visi JAV), PAYETTE Julie (Kanada). 07 17 Erdv�laivis Endeavour susijung� su tarptautine stotimi. 07 18 astronautai David Wolf ir Tim Kopra i��jo � atvir� kosmos� buvo atliekami paruo�iamieji darbai Kibo prijungimui prie Tarptautin�s stoties. Atviram kosmose i�buvo 5 val 32 min. 07 20 astronautai David Wolf ir MARSHBURN Thomas i��jo � atvir� kosmos� buvo pritvirtinta 1,8 m parabolin� antena atliekami kiti darbai. Atviram kosmose i�buvo 6 val 53 min. 07 22 astronautai David Wolf ir CASSIDY Christopher i��jo � atvir� kosmos� buvo pakeisti 2 akumuliatoriai. (Planuota pakeisti keturis, bet d�l gedim� skafandre darbai atvirame kosmose buvo nutraukti.) 07 24 astronautai Chris Cassidy ir Tom Marshburn i��jo � atvir� kosmos� buvo pakeisti 4 akumuliatoriai. Atviram kosmose i�buvo 7 val 12 min. 07 27 astronautai Chris Cassidy ir Tom Marshburn i��jo � atvir� kosmos� ir atliko u�planuotus darbus. 07 29 Endeavour atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 07 30 i� Endeavoro buvo paleisti du dirbtiniai �em�s palydovai po 1,5 kg BEVO-1 ir Aggiesat 2 skirti automatiniam suart�jimui ir skryd�iui be pagalbos i� �em�s. Taip pat buvo paleisti dar du skirting� masi� sferiniai 35cm palydovai Pollux ir Castoi skirti �em�s atmosferos tankio tyrimui. 07 31 "Endeavour" nusileido Kened�io kosminiam centre. Skrydis tes�si 15d 16 val. 44 min. Buvo pakeistas Tarptautin�s kosmin�s stoties narys Koichi Wakata (Japonija) 137 d. 15 val. 04 min. j� pakeit� astronautas KOPRA Timothy Lennart (JAV) .

Apollo 14 nusileidimo vieta


Apollo 14 nusileidimo vieta.

   2009 08 22 KA Lunar Reconnaissance Orbiter nufotografavo Apollo 14 nusileidimo viet�.

   2009 08 25 P.Kor�jos raketa ne��ja Naro paleido palydov� STSAT 2, ta�iau d�l raketos ne��jos gedim� palydovas nepasiek� planuotos orbitos ir sudeg� �em�s atmosferoje.
   2009 08 29 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Diskavery � tarptautin� stot� bus pristatytas Leonardo modulis su kroviniais.
(�gula: STURCKOW Frederick Wildors, FORD Kevin Anthony, FORRESTER Patrick Graham, HERNANDEZ Jose Moreno, OLIVAS John Daniel, STOTT Nicole Passonno (visi JAV), FUGLESABG Christer (�vedija). 08 31 Erdv�laivis Diskavery susijung� su tarptautine stotimi. 09 01 astronautai Nicole Stott ir John Olivas i��jo � atvir� kosmos� ir atliko u�planuotus darbus. Atviram kosmose i�buvo 6 val 35 min. 09 03 astronautai Christer Fuglesang ir John Olivas i��jo � atvir� kosmos� pritvirtino prie Tarptautin�s stoties talp� su amoniaku kuris bus naudojamas stoties v�sinimui. Atviram kosmose i�buvo 6 val 39 min. 09 05 astronautai Christer Fuglesang ir John Olivas i��jo � atvir� kosmos� ir atliko u�planuotus darbus. Atviram kosmose i�buvo 7 val 01 min. 09 08 Diskavery atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 09 12 "Diskavery" d�l blog� oro s�lyg� nusileido Edvards baz�j. Skrydis tes�si 13d 20 val. 53 min. Buvo pakeistas Tarptautin�s kosmin�s stoties narys KOPRA Timothy Lennart (JAV) 58 d. 02 val. 50 min. j� pakeit� astronaut� STOTT Nicole Passonno (JAV) .
   2009 08 29 Prarastas ry�ys su Indijos KA Chandrayaan-1 tyrusio M�nul�.
   2009 09 10 Japonijos raketa ne��ja N2 i�v�d� � orbita krovinin� erdv�laiv� NTV skryd�iui � tarptautin� stot�. 09 18 NTV buvo pagautas ir prijungtas prie Harmony modulio su tarptautin�s stoties "ranka" Canadarm kuri� vald� Kanados astronautas Robert Thirsk . Tarptautin� stot� aptarnauja ESA ATV, rus� Progres ir japon� NTV krovininiai erdv�laiviai.

Merukrijus

2009 09 29 KA Messenger padaryta Merkurijaus nuotrauka i� 15800 km auk��io.

   2009 09 29 KA Messenger praskriejo pro Merkurij� 228km nuo pavir�iaus atstumu. 2011m Mesenger taps dirbtiniu Merkurijaus palydovu.
   2009 09 30 Startavo Raketa ne��ja Sojuz FG su pilotuojamu erdv�laiviu Sojuz TMA 16 skryd�iui � tarptautin� stot� (�gula Maksim Suraev (Rusija), Jeffrey Nels Williams (JAV) ir kosminis turistas Guy Laliberte (Kanada). Bus pakeisti du tarptautin�s stoties nariai. 10 02 buvo susijungta su tarptautine stotimi. 2009 10 11 pilotuojamas erdv�laivis Sojuz TMA-14 atsijung� nuo tarptautin�s stoties (�gula Padalka Ivanovi� (Rusija) Guy Laliberte (Kanada) ir Michael Barratt (JAV)) 10 11 erdv�laivis nusileido. Padalka Ivanovi� (Rusija) ir Michael Barratt (JAV) 198d 16val 42min skrydis t�s�si 178d. Guy Laliberte (Kanada) 10d 21val 17min.
   2009 10 09 11:31:20 �vyko kontroliuojamas raketos ne��jos Atlas V paskutin�s pakopos centour kritimas � M�nulio Cabeus kraterio pavir�i� , 11:35:36 �alia r���si ir kosminis aparatas LCROSS buvo tiriamas sm�gio metu pakilusi� nuolau�� sud�tis.
   2009 10 28 �vyko raketos ne��jos Ares 1-X testinis startas. Raketa pakilo � 46km auk�t�, varikliai veik� 2min 10sek. Nuo raketos ne��jos Ares 1 atsiskyrus pirm� pakopa buvo nuleista su para�iutais. Pilnai i�siskleid� tik vienas i� trij� para�iut�.
   2009 11 02 KA Cassini praskriejo pro Saturno palydov� Encelad� 99 km. atstumu nuo jo pavir�iaus.


Enceladas

2009 11 21 KA Casiny padaryta Encelado nuotrauka i� 2000km auk��io.

   2009 11 10 Raketa ne��ja Sojuz i�k�l� � dirbtin� �em�s orbit� krovinin� laiv� Progres M su nauju Tarptautin�s stoties moduliu MRM 2 (the Mini Research Module 2). 11.12 Progress M-MRM 2 susijung� su Tarptautine stotimi.
   2009 11 13 EKA KA Rosetta praskriejo 2841km atstumu nuo �em�s pavir�iaus. 2010 07 10 praskries 3000km atstumu pro asteroid� Lutetia skrieja � komet� 67 P/Churyumov- Gerasimenko kuri� pasieks 2014m.
   2009 11 16 startavo daugkartinis pilotuojamas erdv�laivis Atlantis � tarptautin� stot�.
(�gula: HOBAUGH Charles Owen, WILMORE Barry Eugene BRESNIK Randolph James FOREMAN Michael James MELVIN Leland Devon SATCHER Robert Lee (visi JAV). 11 18 Erdv�laivis Atlantis susijung� su tarptautine stotimi. 11 19 astronautai Michael Foreman ir RObert Satcher i��jo � atvir� kosmos� buvo pritvirtinta atsargin� antena atlikti kiti darbai. Atviram kosmose i�buvo 6 val 37 min. 11 21 astronautai Michael Foreman ir Randolph Bresnik i��jo � atvir� kosmos� jo metu �vyko klaidingas persp�jimas apie neveikian�ius ventiliatorius. Atviram kosmose i�buvo 6 val 8 min. 11 23 astronautai Bobby Satcher ir Randy Bresnik i��jo � atvir� kosmos� ir atliko u�planuotus darbus. Atviram kosmose i�buvo 5 val 42 min. 11 25 Atlantis atsijung� nuo Tarptautin�s stoties. 11 27 Atlantis nusileido Kened�io centre. Skrydis tes�si 10d 19 val. 16 min. Su erdv�laiviu nusileido ir Tarptautin�s kosmin�s stoties nar� Nicole Stott (JAV) kurios kosmose i�buvo 90 d. 10 val. 44 min.


Erdv�laivi� Shutle skryd�iai pagal metus. Programa Shutle bus u�daryta 2010 m pabaigoje iki to laiko bus atlikti dar 5 erdv�laivi� skryd�iai.

    2009 12 01 pilotuojamas erdv�laivis Sojuz TMA-15 atsijung� nuo tarptautin�s stoties (�gula Roman Romanenko (Rusija) Frank De Winne (Belgija) ir Robert Thirsk (JAV)) 12 01 erdv�laivis nusileido �em�n. skrydis t�s�si 187d. 20 val. 41 min.
   2009 12 14 Raketa ne��ja Delta-2 i�k�l� � orbit� infraraudon� bang� teleskop� WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer). Jo pagalba tikimasi atrasti ne�inomus asteroidus, kometas ne�si�iebusias �vaig�des "ruduosius nyk�tukus".
   2009 12 21 Raketa ne��ja Sojuz FG i�ved� � Tarptautin� stot� pilotuojam� erdv�laiv� Sojuz TMA-17 (�gula Kotov Oleg Valerivi� (Rusija), Soichi Noguchi (Japonija) ir Timothy Creamer (JAV)) 12 22 buvo susijungta su tarptautine stotimi. Tarptautin� stotis pasipild� iki penki� nari�:

Сайт управляется системой uCoz