Kosmonautika

�VAIRENYB�S
TSRS ir JAV atominio ginklo bandymai kosmose   JAV
   
   Projektas �Argus�


   1958 08 27 d Balistin� raketa X-17 i�k�l� branduolin� galvut� W25 1,7 kiloton� kuri buvo susprogdinta 160 km. auk�tyje.
   1958 08 30d Balistin� raketa X-17 i�k�l� branduolin� galvut� W25 1,7 kiloton� kuri buvo susprogdinta 293 km. auk�tyje.
   1958 09 06d Balistin� raketa X-17 i�k�l� branduolin� galvut� W25 1,7 kiloton� kuri buvo susprogdinta 750 km. auk�tyje.


   Projektas �Fishbowl�


   1962 06 20 Balistin� raketa Thor sprogo 59s buvo bandoma i�kelti branduolin� galvut� W49 1,4 megaton� ir j� susprogdinti 400 km. auk�tyje. Sprogus raketai branduolinis u�taisas nebuvo susprogdintas.
   1962 07 09 bandymas buvo s�kmingai pakartotas.
   


   Projektas �Checkmate�


   1962 10 20 I� bombone�io B52 buvo paleista raketa XM-33(Stypi) kuri i�k�l� branduolin� galvut� XW50. Atomin� bomba buvo susprogdinta 147km auk�tyje.   TSRS


   Projektas �K�


   1961 10 27 d Balistin� raketa P-12 i� Kapustin Jar kosmodromo i�k�l� branduolin� galvut� K-1 1,2 kiloton� kuri buvo susprogdinta 300 km. auk�tyje.
   1961 10 27 d Balistin� raketa P-12 i� Kapustin Jar kosmodromo i�k�l� branduolin� galvut� K-2 1,2 kiloton� kuri buvo susprogdinta 150 km. auk�tyje.
   
   1962 10 22 Balistin� raketa P-12 i� Kapustin Jar kosmodromo i�k�l� branduolin� galvut� K-3 300 kiloton� kuri buvo susprogdinta 300 km. auk�tyje.
   1962 10 28 Balistin� raketa P-12 i� Kapustin Jar kosmodromo i�k�l� branduolin� galvut� K-4 300 kiloton� kuri buvo susprogdinta 150 km. auk�tyje.
   1962 11 01 Balistin� raketa P-12 i� Kapustin Jar kosmodromo i�k�l� branduolin� galvut� K-5 300 kiloton� kuri buvo susprogdinta 80 km. auk�tyje.
   
   1963m Maskvoje buvo pasira�ytas susitarimas, d�l branduolinio ginklo bandym� u�draudimo atmosferoje, kosmose ir po vandeniu.
   


   M�nulyje

   


   1958m TSRS buvo kuriami planai susprogdinti branduolin� galvut� M�nulio pavir�iuje. Programa buvo pavadinta E3. (E1 pataikyti � M�nul�, E2 apskrieti M�nul� ir nufotografuoti jo nematom� pus�) Projekt� pasi�l� akademikas J.Zeledovi�. Buvo numatoma fiksuoti i� �em�s sprogimo pasekmes. Buvo pagamintas kosmin�s stoties maketas. Saugumo sumetimais projektas buvo nutrauktas �io projekto buvo atsisakyta. Pirmiausiai nebuvo u�tikrintas 100 procentinis raketos ne��jos patikimumas. Jei raketa su branduoline galvute sprogt� pakilimo metu, galimas u�ter�imas gyvenamos TSRS ar net u�sienio valstybi� teritorijos. E3 vardas buvo suteiktas projektui pagal kur� KA tur�jo apskrieti ir nufotografuoti nematom� M�nulio pus� kokybi�kesn�ms nuotraukom negu Luna 3. (pagal �i� program� buvo atlikti du nes�kmingi skryd�iai 1960 04 15;1960 04 19d).
   Analogi�kus projektus 1958-1959m k�r� ir JAV programa A-119.


<<Gagarinas ir raištelis>>
<<Rusai M�nulyje!>>
Сайт управляется системой uCoz