Kosmonautika


Pilotuojami erdvлlaiviai Vostok   Vostokas. TSRS vienvietis erdvлlaivis skirtas skrieti aplink Юemж, jo kыrimo ir skriejimo programa. Erdvлlaivio pagrindinлs dalys-nuleidюiamasis aparatas (kosmonauto kabina),prietaisш blokas su bortine aparatыra ir valdymo reaktyvinлmis tыtomis. Erdvлlaivio masл 4,73t (palyginimui JAV Mercury 4,15t). Kosmonautas su skafandru buvo pritvirtintas katapultuojamam krлsle. Gyvybingumo uюtikrinimo sistema numatyta deрimиiai parш ( Merkury 1,5). Vostokais buvo iрbandyta kosminл navigacija , radijo ir televizijos ryрiai su Юeme ir tarp vienu metu skriejanиiu erdvлlaiviш. Kabina buvo 1,6 m3 ( Merkury 1,1 m3). Nuleidюiama kabina svoris 2460 kg (Mercury 1350kg). sfera skersmuo 2,3m (Mercury 1,9m). Atmosfera kabinoj buvo sudaryta iр azoto-deguonies (Mercury tik iр deguonies).Leidюiemi buvo su raketa neрлja "Vostok".
    Vostokas neрanиioji raketa erdvлlaiviams “Vostokas”, ”Voschodas” leisti. Varikliai 3 pakopш, cheminiai. Kuras skystas deguonis ir юibalas. Raketos ilgis 38m, didюiausias skersmuo 10,3m.
   1959 m. Pradлta vykdyti pirmшjш kosmonautш atranka. Reikalavimai kandidatam buvo tokie: Profesija :Naikintuvo pilotas, ыgis iki 175cm. svoris iki 75kg. amюius iki 35m. Aiрku nepriekaiрtinga sveikata. Buvo atrinkta apie 250 savanoriш iр kuriш po kruopриiш patikrinimш liko 20 kandidatш (iр jш 12 pabuvojo kosmose), kurie pradлjo ruoрtis pirmajam skrydюiui б kosmosа:
I.N.Anikev;P.I.Belejevas;V.V.Bondarenko;V.F.Bykovskis;V.S.Varlamovas;
B.V.Volinovas;J.A.Gagarinas;V.V.Gorbatko;D.A.Zaikin;A.J.Kartaрov;
V.M.Komarovas;A.A.Leonovas;G.G.Neliubovas;A.G.Nikolajevas,P.R.Popoviиius; M.Z.Rafikovas;G.S.Titovas;I.V.Filatovas;V,J.CHrunovas;S.G.Рoninas
   Tuo pat metu pradлta atranka ir рunш skrydюiui б kosmosа. Prieр tai buvo ilgos diskusijos kа pasiшsti б kosmosа prieр юmones, pvz. JAV nusprendл pirmenybж atiduoti beюdюionлm. TSRS pasirinko рunis , po to dar buvo diskutuojama dлl veisliniш ar neveisliniш рunш, nusprжsta pasirinkti neveislines kurios skaitoma, neatokios iрlepusios ir reiklios... Reikalavimai ыgis iki 35 cm., svoris ne daugiau kaip 6 kg. Prieр pirmа kosmonautа turлjo sлkmingai pakilti ir nusileisti рuo.

1 1960 05 15


   Bandyta kosminio laivo konstrukcija.Pakilo б 369-312km aukриio orbitа. Neturлjo termo apsauginio ekrano, todлl joje nebuvo numatyta vietш рunims, kabinoj buvo krovinys imituojantis юmogaus svorб.1960 05 18 buvo numatyta nuleisti erdvлlaivб Юemлn, taиiau dлl gedimш orientacijos sistemoj erdvлlaivis vietoj nusileidimo , pakilo б dar aukрtesnж 620 km. orbitа ir tik 1962 09 05 sudegл Юemлs atmosferoj. Tai buvo didelis smыgis konstruktoriams, o kas jeigu jame bыtш юmogus, tektu jam skrieti virр Юemлs kol baigtшsi resursai...
   
   Antram bandymui jau buvo paruoрtas erdvлlaivis su termo apsauginiu skydu, gyvybж palaikanti бranga, jame buvo paruoрta vieta рuniui turлjusiam sлkmingai grбюti б Юemж...

2 1960 07 28


   20 sekundюiш po starto sprogo raketa, юuvo рuniukai Иaika ir Lisiиka. Bet jш netektis parodл, kad reikalinga gelbлjimo sistema kuri atsiskirtu nuo raketos neрлjos jeigu бvyktu avarija. Kaip visada susigriebiama kai kas nors atsitinka...
   Tarp kitko paskui sukurta gelbлjimo sistema iрgelbлjo ne vienam kosmonautui gyvybж. (V.Lazarevui, O.Makarovui, V.Titovui, G.Strekalovui.)

3 1960 08 19 skrydюio trukmл 27h


   Bandyta kosminio laivo konstrukcija Pakilo б 339-306km aukриio orbitа. Po 27val skrydюio kabina su рunimis Belka ir Srelka, sлkmingai nusileido Юemлn. Taip pat skraidino 2 baltas юiurkes, peles ir augalш sлklas. Pirmа kartа po kosminлs kelionлs Юemлn grбюo gyvi gyvыnai.
   
   

Po рio skrydюio TSRS planavo юmogш skraidinti jau gruodюio mлnesб prieр tai lapkriиio mлnesб atlikti bandomа skrydб su рunims. Taиiau iр pradюiш nesлkmingi du paleidimai б Marsа ir 1960 10 24 starto aikрtelлje sprogusi balistinл raketa R16 (юuvo 126 юmonлs) nukлlл рiuos planus. Nors tiesioginio ryрio рios nesлkmлs su Vostok programa neturлjo, taиiau buvo nusprжsta neskubлti ir labiau pasiruoрti.

4 1960 12 01 skrydюio trukmл 24h


   Bandyta kosminio laivo konstrukcija Pakilo б 249-180km aukриio orbitа. Leidюiantis Юemлn stabdymo varikliai veikл per maюai laiko ir nuleidюiamasis aparatas pagal apskaiиiavimus turлjo nusileisti ne TSRS teritorijoj buvo nusprжsta jб sunaikinti. (Bandomuose laivuose buvo бtaisyta sprogmuo kuris suveikdavo davus komandа iр Юemлs).Erdvлlaivis buvo susprogdintas su рunimis Pиiolka ir Muрka.

5 1960 12 22


   Po starto sprogo treиia pakopa raketos neрлjos, suveikл gelbлjimo sistema ir erdvлlaivis su рunimis Юemиuюina ir Alfa sлkmingai nusileido Jakutijoj, dar skraidino peles ir юiurkes.

6 1961 03 09 skrydюio trukmл 1,92h


   Bandyta kosminio laivo konstrukcija Kosminis laivas faktiрkai nesiskyrл nuo busimш pilotuojamш Vostokш. Pakilo б 248,8-183,5km aukриio orbitа apskriejus Юemж vienа kartа, krлslas su manekenu buvo nuleistas Юemлn, taip pat nusileido kabina su рunimi Иernuрka .

7 1961 03 25 skrydюio trukmл 1,92h


   Bandyta kosminio laivo konstrukcija Kosminis laivas faktiрkai nesiskyrл nuo busimш pilotuojamш Vostokш. Pakilo б 247-178 km aukриio orbitа. Krлslas su manekenu buvo nuleistas Юemлn, taip pat nusileido kabina su рunimi Zviozdaиka. (Рuns vardas prieр skrydб buvo Udaиia (sлkmл), J.Gagarinas dienа prieр skrydб pasakл "Mums юmonлms patiems sлkmл nepamaiрys...", рuo buvo pervardintas б Zviozdaиka.

   Skrydюiuose su рunimis buvo iрbandyta gyvybлs palaikymo ir gelbлjimo technika , sekantis skrydis numatytas su юmogumi.

Сайт управляется системой uCoz