Kosmonautika


Voschod


   TSRS erdv�laivis skrieti aplink �em�,jo k�rimo ir skriejimo program�.Erdv�laivis sukurtas �Vostoko� pagrindu, leistas Vostok raketa. Mas� 5,68t. Paleisti du pilotuojami erdv�laiviai .Jie tur�jo gyvybingumo u�tikrinimo sistem� 3 kosmonautams (kabinoje jie buvo be skafandr�), nusileidimo sistem�,voschodas-2 tur�jo �liuzin� kamer� i�eiti � kosmin� erdv�.Voschod

1964 10 06 Kosmos-47 5320 kg


   Buvo testuojama kosminio laivo Voschod konstrukcija . Nusileido 1964 10 07 7:28F.Feoktisovas , V. Komarovas, B.Jegorovas

1964 10 12 Voscod-1 5320 kg


   &1964 10 12 7val. 30min. Startavo erdv�laivis �Voscod 1� su pirmuoju trivie�iu ekipa�u pasaulyje: V Komarovu, F Feoktisovu, B.Jegorovu (Dubleriai B.V.Volinovas, G.P.Katis, V.G.Lazarevas) . �Voschod 1� orbita buvo: posvyrio kampas - 64.7 laipsniai., apskriejimo periodas - 89.6 min., auk�tis perig�lyje - 178 km, apog�juje - 336 km. Nusileido 1964 10 13 7val. 47 min Kazachstane. Skrydis t�s�si 24h 17min. Nuskriejo 669 800 km. (16 kart� apskriejo �em�).Kosmonautai i�band� nauj� kosmin� technik�, atliko mokslo(vis� pirma medicinos)bandym�. �domus faktas kosmonautai pakilo TSRS valdant N.Chru��iovui o nusileido prie L.Bre�nevo. Netgi j� sutikimas Maskvoje d�l �i� permain� buvo nukeltas v�lesniam laikui.
   
   Kai buvo svarstoma �mogaus i��jimas � atvir� kosmos�, prie� tai buvo planuojama � atviram kosmose "paskraidint" �un� tam buvo planuojamas ekipa�as su J.Senkevi�iu buvo planuojama, kad tai tur�t� �vykti 1966m tik po to tai tur�jo atlikti �mogus. Bet buvo su�inota, kad JAV ruo�iasi irgi �mogaus i��jimui � atvir� kosmos�, taigi teko paspartinti �vykius. bet ai�ku pirma reik�jo i�bandyti tokiam eksperimentui paruo�ta laiv� be �gulos.

1965 02 22 Kosmos-57 5682 kg.


   Nes�kmingas skrydis kosminis laivas sprogo orbitoje. (Suveik� automatin� susinaikinimo sistema).Laivas subyr�jo � 167 fragmentus.
   
   Po nes�kmingo bandymo si�sti � kosmos� pilotuojam� laiv� buvo pavojinga, bet spaud� laikas ir buvo surizikuota.A.Leonovas ir P.Beliajevas

1965 03 18 Voscod-2 5682 kg.


   1965 03 18 7val Startavo raketa ne��ja �Voschod-2� su P.Beliajevu ir A.Leonovu (dubleriai D.A.Zaikin, E.V.Chrunov). �Voschod 2� orbita buvo: posvyrio kampas - 64.8 laipsniai., apskriejimo periodas - 90.9 min., auk�tis perig�lyje - 167 km, apog�juje - 475 km. Laivui skriejant orbita buvo i�stumta �liuzin� kamera ir pripildyta oru. Kosmonautas nor�damas patekti � atvir� kosmos� tur�jo patekti � j� u�daryti u� sav�s liuk� ir i�leisti i� �liuzin�s kameros or�, tik paskui i�eiti � atvir� kosmos�. Po antro apskriejimo aplink �em� A.Leonovas i��jo � atvir� kosmos� nutolo nuo laivo iki penki� metr�. atvirame kosmose i�sipl�t� ir deformavosi jo skafandras. Aleks�javas band� �lysti � kamer� ta�iau netilpo, paband� antr� kart� ir v�l nes�km�. I�kilo gr�sm� kosmonauto gyvybei. Teko i�leisti dal� oro i� skafandro ir suma�inti jame spaudim�, bet jei per daug i�leisi ir stipriai suma�insi spaudim� gali u�virti kraujas... V�l buvo pabandyta �l�st � kamer�, bet jau priekiu t.y. pirma pralindo galva paskui kojos.Tokioj pad�t� buvo sunku u�daryti liuk�, po dideli� pastang� pavyko apsisukti u�daryti liuk� ir gr��ti � laiv�. Leonovas i�buvo 12min atvirame kosmose, tai pirmas �mogaus i��jimas � atvir� kosmos�. �liuzin� kamera buvo atskirta nuo laivo ,laivas prad�jo stipriai suktis teko �jungti variklius tam kad stabilizuotu laivo pad�t�. Bet b�dos tuo nepasibaig� laive prad�jo ma��ti sl�gis ir teko ruo�ti laiv� nusileidimui. Automatiniam re�ime ne�sijung� stabdymo varikliai teko tai padaryti sekan�iam apskriejime jau rankiniu b�du. Orientuojant laiv� Beliajevas u�laik� stabdym� ir laivas nukrypo 568 km nuo numatytos nusileidimo vietos. Nusileido 1965 03 19 9val. 2 min mi�ke 180 km nuo Perm�s, temperat�ra nusileidimo vietoje buvo -50 laipsni�. Skrydis t�s�si 26h 2min.).

1966 02 22 Kosmos-110 5700 kg


   Skraidino �unis Veterok ir Ugolok � �em�s Van Allen radiacijos �iedus apog�jus 882km skrydis t�s�si 21,8d. Nusileido 1966 03 15 13:00.
   
   Buvo planuojami �ie voschod skryd�iai: Voschod 3 pagal grynai karin� program�. Voschod 4 su moteri�ka �gula skrydis tur�jo t�stis iki 15 par� ir buvo planuojamas pirmas moters i��jimas � atvir� kosmos�. Taip pat planuojamas medik� skrydis su Voschod 5, skryd�io metu jie tur�jo atlikti chirurgines operacijas su triu�iu. Ta�iau mirus S.P.Koralioviui ir vyriausiu konstruktorium tapus V.P.Mi�inui 1966m buvo nuspr�sta, kad Voschod laivai yra "morali�kai" pasen� ir programa buvo u�daryta.

Сайт управляется системой uCoz