Kosmonautika


Pilotuojami erdv�laiviai Mercury


   JAV Buvo planuojami 6 orbitiniai skryd�iai, ta�iau atlikti tik keturi. Jau 1963 sausyje i� 2500 �moni� aptarnaujan�i� "Mercury" program� liko 500, o juk dar liko G.Kuperio skrydis. NASA koncentravo visas savo j�gas programoms D�emeni ir Apollo, taigi du pagaminti "Mercury" laivai liko nepanaudoti. Tam ypa� prie�inosi A.�epardas jis netgi ra�� JAV prezidentui d�l taip susiklos�iusios situacijos. A.�epardui buvo ypa� apmaudu jis pirmas JAV astronautas ir kolkas dar neatliko orbitinio skryd�io.

1 1961 05 05 1 Freedom 7 Redstaun


   1961 05 05 9val 34min. Startavo raketa ne��ja �Redstaun� su Alan B. Shepard (dubleris John H. Glenn ).Start� steb�jo vir� 400 �urnalist� i� daugelio pasaulio �ali�,45mln amerikie�i� sek� �vykius per TV. Raketa pakilo � 180km auk�t� ir pama�u nusileido � numatyt� viet� .Skriejo balistine trajektorija. Skrydis t�s�si 15 min 28 sek. Nuskriejo 303 myl�s.

2 1961 07 21 2 Liberty Bell 7 Redstaun


    1961 07 21 7val 20min. Startavo raketa ne��ja �Redstaun� su Virgil Grissom (dubleris John H. Glenn ) Skriejo balistine trajektorija. Nesvarumo b�sena balistiniam skrydyje b�na apie 3min.Nusileido Atlanto vandenyne. Grisomas belaukdamas L�ktuvne�io �Rendolf � atidar� gaubt� ir i�trauk� saugikl� kuris laik� jungikl� skirt� susprogdint var�tus laikan�ius �einamo �liu�o dangt�. Staiga jis .i�girdo dusl� gars� ir dangtis i�l�k� � lauk� , bangos u�pild� kabin� vandeniu j� paskandindamas. Astronautas i�sikapst� i� sk�stan�ios kapsul�s, be to Grisomas buvo u�mir��s u�daryti deguonies kran� ir vanduo prad�jo ver�tis � skafandr� tempdamas j� � dugn� Astronautas i� paskutini� j�g� sp�jo pritvirtinti virv� prie skafandro ir buvo pakeltas � mal�nsparn�. Skrydis t�s�si 15 min 37 sek. Nuskriejo 302 myles.

15 1961 09 13 MA-4 Atlas


   Bandyta MA-4 sistema orbitiniame skrydyje su manekenu laive. Orbitos parametrai h-255 km apog�juje ir 161 km perig�juje I-32,57 laipsniai. Trukm� vieno apskriejimo skryd�io 1val 49min.

16 1961 11 01 MS Skaut


    Po 30 sekund�i� po starto raketa ne��ja Skaut pakeit� kurs�, tod�l ji buvo susprogdinta.

17 1961 11 29 MA-5 Atlas


   Bandyta MA-5 sistema orbitiniame skrydyje su �impanze Enos kabinoje. Gedimoj sistemoj privert� sutrumpinti nuo 3 iki 2 apskriejim� aplink �em�, skryd�. Orbitos parametrai h-237 km apog�juje ir 160 km perig�juje I-32,5 laipsniai. Trukm� vieno apskriejimo skryd�io 3val 21min.

1 1962 02 20 3 Friendship 7 Atlas


   1962 02 20 9val 47min. Startavo raketa ne��ja �Atlas� su John H. Glenn (dubleris M.Scott Carpenter ). �Friendship 7� orbita buvo: posvyrio kampas - 32,5 laipsniai., apskriejimo periodas - 88.29 min., auk�tis perig�lyje - 161,4 km, apog�juje - 262,8 km. Startas daug kart� buvo atid�liojamas. Skryd�io metu Glenas pasteb�jo kad skiriasi �ilto ir �alto vandens spalva kur Golfo srov� susimai�o su �altesniu vandeniu, be to atkreip� d�mes� � �alia jo laivo skriejan�ias �vie�ian�ias daleles. Skryd�io valdymo centre pagal telemetrinius tyrimus buvo manoma ,kad atsijung� u�raktai laikantys �ilumin� ekran� prie kosminio laivo. Buvo nuspr�sta kad leisdamasis �em�n kosminis laivas nenumes stabdom� varikli� kurie prilaik� ir ekran�, bet tur�jo suveikti visi trys stabdomi varikliai. Kai Kosminis laivas prad�jo leistis �jungus stabdymo variklius suveik� tik vienas i� trij�, laimei po keli� sekund�i� suveik� ir kiti du. Leisdamasis tankiuose atmosferos sluoksniuose Glenas pro iliuminatori� pasteb�jo, kad jo laiv� ap�m� liepsna ir d�mai kabinoj pasidar� labai kar�ta, toliau leisdamasi baig�si kuras automatin�j stabilizavimo sistemoj kabina prad�jo si�buoti ir neu�ilgo prad�t� nekontroliuojamai vartytis laimei anks�iau laiko i�siskleid� para�iutas.(10km auk�tyje vietoj numatyt� 8km) Mercury laimingai nusileido Atlanto vandenyne. U� 17 min atvyko karinis laivas. Skrydis t�s�si 4h 55 min 23sek..(Nesvarumo b�senoj i�buvo 4 val 48 min.) Nuskriejo 75 679 myles. (3 kartus apskriejo �em�).

2 1962 05 24 4 Aurora 7 Atlas


   1962 05 24 7val 45min. Startavo raketa ne��ja �Atlas� su M.Scott Carpenter (dubleris Walter M Schirra). �Aurora 7� orbita buvo: posvyrio kampas - 32,5 laipsniai., apskriejimo periodas - 88.3 min., auk�tis perig�lyje - 160,9 km, apog�juje - 268,4 km. Karpenteris skryd�io metu per pirm� apskriejim� aplink �em� besi�valgydamas per iliuminatori� ir keisdamas laivo pad�t� i�naudojo daug degal�. Kaip ir Glenas mat� �vie�ian�ias daleles aplink laiv�, ne ty�ia stuktel�jus liuko dangt� daleli� padaug�jo. Skafandre blogai termoreguliatorius tod�l buvo kar�ta. Leisdamasis laivas nukrypo 250 baig�si kuras automatin�j stabilizavimo sistemoj kabina prad�jo si�buoti ,tod�l buvo i�skleistas anks�iau laiko para�iutas. Kapsul� nusileido Atlanto vandenyne u� 402 km nuo numatytos vietos.(Palyginus D�.Gleno 64,5 km.,. �iros u� 7,2 km. na o Kuperio tik u� 6,4km.nuo numatytos vietos) Po valandos praskrido paie�kos l�ktuvas, mal�nsparniai atskrido tik po 3val i�traukusi kapsule ir astronaut� i� vandenyno. NASA apkaltino astronaut� kuro i�naudojimu ir parei�k� ,kad � kosmos� jis daugiau neskris. Skrydis t�s�si 4h 56min.(Nesvarumo b�senoj i�buvo 4val 39 min.) Nuskriejo 76 021 myles. (3 kartus apskriejo �em�).

3 1962 10 03 5 Sigma 7 Atlas


   1962 10 03 Startavo raketa ne��ja �Atlas� su Walter M Schirra (dubleris L. Gordon Cooper ). �Sigma 7� orbita buvo: posvyrio kampas - 32,6 laipsniai., apskriejimo periodas - 88.55 min., auk�tis perig�lyje - 161,4 km, apog�juje - 278,2 km. Po starto raketa ne��ja apsisuko 1800 laikrod�io rodykl�s kryptimi. Kosmose perkaito V.�yros skafandras. Skrydis t�s�si 9h 13min.(Nesvarumo b�senoj i�buvo 8 val 56 min.)Nuskriejo 143 983 myles. (6 kartus apskriejo �em�).

4 1963 05 15 6 Faith 7 Atlas


   1963 05 15 Startavo raketa ne��ja �Atlas� su L. Gordon Cooper (dubleris Alan B. Shepard). �Faith 7� orbita buvo: posvyrio kampas - 32,5 laipsniai., apskriejimo periodas - 88.45 min., auk�tis perig�lyje - 160,9 km, apog�juje - 267 km. Skryd�io metu sugedo automatin� nusileidimo sistema tod�l nusileidimas buvo atliekamas rankiniu b�du. Skrydis t�s�si 34h 20min.(Nesvarumo b�senoj i�buvo 34 val 03 min.) Nuskriejo 546 167 myles. (22 kartus apskriejo �em�).

Сайт управляется системой uCoz