Kosmonautika


Pilotuojami erdvлlaiviai Gemini   Dюeminis.JAV erdvлlaivis 2 kosmonautams. Buvo sudaryta iр aparatыros, varikliш ir kuro skyriaus, hermetiрko kosmonautш skyriaus ir antgalio, kuriame tilpo orientavimo sistema, konteineris su paraрiutais ir radiolokatorius. Bendra masл 3,5t.Svarbiausieji skrydюiш uюdaviniai:tirti kosmonautш fizologinius rodiklius, sveikatа, darbingumа ilgalaikio nesvarumo (skrydюio)sаlygш poveikyje, kosmonautui iрeiti б kosmosinж erdvж ir dirbti joje,manevruoti kosmose , keiиiant orbitа ,priartлjant prie kito kosminio aparato, susijungiant su juo, vykdant mokslines ir юvalgybos programas. Dюemini laivai buvo pritaikyti manevruoti orbitoje. Suartлti ir susijungti su kitais objektais. Dюemini 5 skrydюio metu buvo planuojama suartлti su konteineriu , kuriame buvo бtaisyta radijo ryрio, energijos tiekimo ryрio ir kita бranga.

1 1964 04 08 Gemini 1 Titan II 3187 kg


   Erdvлlaivio ir neрanиios raketos Titan II bandymai.

2 1965 01 19 Gemini 2 Titan II: 3122 kg


   Erdvлlaivio ir neрanиios raketos Titan II bandymai. Skriejo balistine trajektorija (aukрtis 171,1 km skrydis tжsлsi 18 min nuskriejo 3422.4km).

3 1965 03 23 Litl Gemini 3 Titan II 3225kg


   1965 03 23 9val. 24min. Startavo erdvлlaivis Gemini 3” su ekipaюu :Virgil. I.Grissom,John.W. Young, (Dubleriai Walter M.Schirra ir Thomas P. Stafford ) . “Gemini 3” orbita buvo: posvyrio kampas - 32,6 laipsniai., apskriejimo periodas - 88.3 min., aukрtis perigлlyje - 85,6 myl, apogлjuje - 121 myl. Skrydis tжsлsi 4h 52min. Nuskriejo 128 748 km. (3 kartus apskriejo Юemж). Starto metu astronautai laikлsi uю katapulto юiedo ir bet kurio metu reikalui esant katapultuotis. Skrydюio metu Dю.Jangas pastebлjo , kad maюлja slлgis skafandruose ir erdvлlaivio kabinoje. Buvo бjungtas atsarginis daviklis kuris rodл, kad slлgis normalus. Astronautai бjungл erdvлlaivio variklius ir pakeitл orbitа. Antro apskriejimo aplink Юemж metu vлl buvo бjungti variklei ir keiиiama erdvлlaivio padлtis. Jangas prieр skrydб buvo slapta nuo NASA personalo бsidлjжs sumuрtinб ir dabar pabandл jб suvalgyti, bet jб bevalgant duonos trupiniai pasklido po kabinа. Dabar atsirado pavojus paspringti skrajojanиiais trupiniais, taip pat jie galлjo patekti б laivo бrangа ir jа sugadinti, gerai kad viskas pasibaigл gerai. Astronautai nustatл radijo ryрб per palydovа "Sinkomas". Prasidлjo nusileidimas. Iрskleidus paraрiutа kabinа stipriai supurtл Astronautai susiюeidл. Erdvлlaivis nusileido б vandenynа 111 km nuo numatytos vietos. Saulл stipriai kaitino kabinа ir joje pasidarл labai karрta. Atskridus malыnsparniui astronautai papraрл juos evakuoti. V.Girsonas iрlindo iр erdvлlaivio pirmas. Б tai staigiai sureagavo Jangas: Pirmа kartа matau kapitonа , kuris savo laivа palieka pirmas o ne paskutinis... (V.Grisomas buvo erdvлlaivio vadas).

4 1965 06 03 Gemini 4 Titan II 3574kg.


   1965 06 03 10val. 15 min. Startavo erdvлlaivis Gemini 4” su ekipaюu : James A. McDivitt ,Edward H. White (Dubleriai Frank Borman ir James A. Lovell) . “Gemini 4” orbita buvo: posvyrio kampas - 32,53 laipsniai., apskriejimo periodas - 88.9 min., aukрtis perigлlyje - 86,1 myl, apogлjuje - 159,9 myl. Skrydis tжsлsi 97h 56 min. Nuskriejo 2 590 561 km. (62 kartus apskriejo Юemж). Skrydюio metu E.Vaitas atidarл liukа ir "iрplaukл" б atvirа erdvж (tuo metu jo pulsas siekл 165 dыюiш per minutж). Dю Makdivitas viskа fotografavo. Vaitas judлjo naudodamas dujш pistoletu. A.Leonovas iрbuvo atviram kosmose 12 min . aiрku , kad reikлjo рitа laikа virрyti ir Vaitas iрbuvo 20 min. ir grбюo б erdvлlaivб. Dю Makdivitas pabandл uюdarytб liukа, bet jis pilnai neuюsidarл. Юemлje tai suюinojж visi apmirл. Vaitas atлjo б pagalbа, astronautш pulsas pakilo iki 180 dыюiш per minutж. Po 25 minuиiш pastangш pagaliau liukas buvo uюdarytas. Vлliau skrydюio metu buvo fotografuojama Юemл ir atlikta 11 бvairiш eksperimentш. Erdvлlaivis nusileido 81,4 km nuo numatytos vietos.

5 1965 08 21 Gemini 5 Titan II 3605kg.


   1965 08 21 8val. 59min. Startavo erdvлlaivis "Gemini 5” su ekipaюu : L.Gordon Cooper ir Charles Conrad (Dubleriai Neil A. Armstrong ir Elliot m. See ) . “Gemini 5” orbita buvo: posvyrio kampas - 32.61 laipsniai., apskriejimo periodas - 89.59 min., aukрtis perigлlyje - 87,4 myl, apogлjuje - 188,9 myl. Skrydis tжsлsi 7d 22h 55min. (120kartш apskriejo Юemж). Erdvлlaiviui skriejant orbita sutriko elektros energijos tiekimo sistema, dлl to uюplanuotas suartлjimas su konteineriu neбvyko. Buvo net planuojama nutraukti misijа, kuri turлjo tжstis 8 paras. Po kruopриios duomenш analizлs buvo nusprжsta skrydюio nenutraukti. Buvo atlikta 18 бvairiш eksperimentш. Erdvлlaivis nusileido 170.3km nuo numatytos vietos.
   
   Po neбvykusio Dюemini 5 suartлjimo su konteineriu , buvo planuojama, kad Dюemini 6 susijungs su Andюenos (Agena) raketos tam pritaikyta pakopa. Taиiau Andюena startavus 1965 10 25 sprogo. Tа paиiа dienа planuotа Dюemini 6 startа teko atidлti. NASA teko keisti planus ir buvo nusprжsta atlikti pilotuojamш Dюemini 6 ir Dюemini 7 erdvлlaiviш suartлjimа. Pirmas 1965 12 04 startavo Dюemini 7. 1965 12 12 turлjo startuoti Dюemini 6 taиiau starto metu staiga uюgeso raketos neрлjos Titan II varikliai ir бgula katapultavosi.

6 1965 12 15 Gemini 6 Titan II 3546kg


   1965 12 15 8val. 37min. Startavo erdvлlaivis "Gemini 6” su ekipaюu : Walter M.Schirra ir Thomas P. Stafford (Dubleriai Virgil. I.Grissom ir John.W. Young ) . “Gemini 6” orbita buvo: posvyrio kampas - 28.89 laipsniai., apskriejimo periodas - 89.32 min., aukрtis perigлlyje - 86,9 myl, apogлjuje - 168.1 myl. Skrydis tжsлsi 25h 51min. (16 kartш apskriejo Юemж). Erdvлlaivis pradлjo vytis Gemini 7 tai pavyko padaryti darant ketvirtа ratа aplink Юemж, po 5 valandш bendro skrydюio erdvлlaivis nusileido 12.9km nuo numatytos vietos.

7 1965 12 04 Gemini 7 Titan II 3663kg


   1965 12 04 2val. 30min. Startavo erdvлlaivis "Gemini 7” su ekipaюu : Frank Borman ir James A. Lovell (Dubleriai Edward H. White ir Michael Collins ) . “Gemini 7” orbita buvo: posvyrio kampas - 28.89 laipsniai., apskriejimo periodas - 90.57 min., aukрtis perigлlyje - 87,2 myl, apogлjuje - 177.1 myl. Skrydis tжsлsi 13d 18h 35min. (330h) (206 kartus apskriejo Юemж). Skrydюio metu buvo suartлta su Dюemini 6.Buvo atlikta 18 бvairiш eksperimentш. Pagrindinis tikslas iрbыti laikа kurio prireiktш skrijant б Mлnulб ir atgal buvo atliktas. Po skrydюio tyrimai parodл , kad F.Bormenas skrydюio metu numetл5 kg, o Dю. Lovelis 3 kg. Tai buvo maюau negu po 8 dienш Dюemini 5 skrydюio buvo netekж G.Kuperis ir И.Konradas. Erdvлlaivis nusileido 11.8 km nuo numatytos vietos.

Сайт управляется системой uCoz