Kosmonautika


K.A.�Surveyor� JAV


   �Survejor� JAV kosminis aparatas M�nuliui tirti, t� aparat� rengimo ir leidimo (1960-1968) programa. Pagrindin�s dalys: 3 skysto kuro varikliai (trajektorijai koreguoti), kietojo kuro variklis (stabdyti). Saul�s ir chemin�s baterijos, radiotechnin� �ranga, skriejimo valdymo ir orientavimo sistemos. Startin� mas� 995-1038kg, nusileidusio 276-297kg. 1966-1968 paleisti 7 �Survejor� tyr� M�nulio grunto mech. Charakteristikas, chem. sud�t� ir elektromagnetines savybes, �ilumines pavir�iaus s�lygas. Atsiunt� 865000 televizijos atvaizd�. M�nulio pavir�iaus-reljefo topografiniai ir grunto strukt�rai tirti, �vaig�d�i�, Saul�s, planet� � astronominiams tyrimams, registravo siun�iamas i� �em�s lazerio spindulius, i�band� nusileidimo M�nulyje sistemas. �Survejor� atsi�sti duomenys pad�jo �Apollo� kabinoms nut�pti M�nulyje ir nuo jo pakilti.


Surveyor

1963 11 27 Atlas Centaur


   Buvo i�keltas � dirbtin� �em�s orbit� prig�jus 469 km apog�jus 1478 km naudingas krovinys buvo testuojama raketa ne��ja Atlas/Centaur su kuria bus vykdoma Surveyor KA programa.

1964 12 11 Atlas Centaur


   Buvo i�keltas � dirbtin� �em�s orbit� prig�jus 165 km apog�jus 178 km Surveyor maketas buvo toliau testuojama raketa ne��ja Atlas/Centaur .

1965 03 02 Atlas/Centau


   Nes�kmingas bandymas i�kelti � geocentrin� orbit� nauding� krovin�.

1965 08 11 Surveyor; Atlas Centaur


   Buvo i�keltas � dirbtin� �em�s orbit� Surveyor maketas.

1966 04 08 Surveyor Atlas/Centaur


   Buvo i�keltas � dirbtin� �em�s orbit� prig�jus 182 km apog�jus 336 km Surveyor maketas.

Surveyor 1 1966 05 30 294.3 kg Atlas/Centaur


   1966-05-30 14:41 Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 1 skryd�iui � M�nul� ir 1966-05-30 KA j� pasiek� . Pirmasis JAV automatas ir antras pasaulyje(pirmas Luna 9),1966 06 02 6:17 skland�iai nusileid�s M�nulyje, Audr� vandenyne. Perdav� 11240 M�nulio pavir�iaus nuotraukas, tyr� m�nulio grunt�, radijo ry�ys buvo palaikomas iki 1967 01 07.

Surveyor 2 1966 09 20 292kg Atlas/Centaur


   1966-09-20 12:32 Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 2 skryd�iui � M�nul� . 1966-09-20 leid�iantis ant M�nulio pavir�iaus 5:35val. ry�ys su KA nutr�ko. Surveyor 2 nevaldomas nukrito ant M�nulio pavir�iaus ir sudu�o.

1966 10 26 Surveyor modelis; Atlas Centaur


   Buvo i�keltas � geocentrin� �em�s orbit� prig�jus 166 km. apog�jus 406200 km. Surveyor modelis. Atliekami �vair�s testai.1969 11 19 Apollo 12 nusileido u� 180 m nuo Surveyor 3.
1969 11 20 Apollo 12 astronautai Pete Conrad ir Alan Bean nu�m� nuo KA Surveyor 3 apie 10 kg �vairi� dali� ir atgabeno jas � �em�.

Surveyor 3 1967 04 17 302kg Atlas Centaur


   1967-04-17 07:05Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 3 skryd�iui � M�nul� .1967 04 20 KA Nusileido M�nulyje Audr� vandenyne. Pasiekus M�nulio pavir�i� varikliai nei�sijung�, tod�l KA v�l pakilo ir nuskriejus 20 m nusileido, varikliai veik� toliau, tod�l v�l buvo pakilta ir nusileista dar u� 11m pagaliau varikliai u�geso. Pirm� kart� nusileista1967 04 20 00:04:17, paskutin�1967 04 20 00:04:53. KA Kau�u i�ar� 18 cm gylio vag�, tirdamas grunto savybes. Perdav� 6326 M�nulio pavir�iaus nuotraukas. Veik� iki 1967 05 04. 1969 11 19 �Apollo 12� ekspedicijos astronautai nusileido 180 m nuo Surveyor 3.1969 11 20 antro i��jimo metu nu�jo prie �Surveyor 3� i�montavo kai kurias KA dalis ir atgabeno jas � �em�.
�em�je tyrin�jant atve�tas Surveyor 3 dalis, televizijos kameros viduje buvo aptikta 100 "Streptococcus mitis" bakterij�, kurios po 2,6 m priverstin�s komandiruot�s prad�jo daugintis. Jos ne�uvo per kosmin� kar�t� ir �alt�, radiacij�, i�tv�r� be oro ir vandens. Dabar galima teigti, kad bakterijos pirmos nusileido M�nulyje...

Surveyor 4 1967 07 14 283kg Atlas Centaur


   1967-07-14 11:53 Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 4 skryd�iui � M�nul� . Leid�iantis ant M�nulio pavir�iaus radijo ry�ys su KA staiga nutr�ko. Surveyor 4 nevaldomas nukrito ant M�nulio pavir�iaus ir sudu�o.

Surveyor 5 1967 09 08 303kg Atlas/Centaur


   1967-09-08 07:57 Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 5 skryd�iui � M�nul� .KA 1967 09 11 00:46 Skland�iai nusileido M�nulyje Ramyb�s j�roje 29 km nuo numatytos vietos. Perdav� � �em� 19118 M�nulio nuotrauk�. Atliko grunto chemin� analiz�. Veik� iki 1967 12 17.

Surveyor 6 1967 11 07 300kg Atlas/Centaur


   1967-11-07 07:39 Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 6 skryd�iui � M�nul� .KA 1967 11 10 01:01 Skland�iai nusileido M�nulyje Vidurio �lankoje. Perdav� � �em� 29952 M�nulio nuotraukas. Atliko grunto chemin� analiz�. Buvo atliktas eksperimentas kuriuo metu 1967 11 17 10:32 buvo �jungti 2.5 s nuleid�iamo aparato varikliai, KA buvo 3-4 m pakeltas nuo M�nulio pavir�iaus , atliko manevr� 2,4 m � �on� ir v�l nusileido. KA Surveyor 6 veik� iki 1967 12 14.Surveyor nusileidimo vietos

Surveyor 7 1968 01 07 305.7 kg Atlas/Centaur


   1968-01-07 06:30 Atlas/Centaur raketa ne��ja pak�l� Surveyor 7 skryd�iui � M�nul� . 1968 01 10 01:05 Skland�iai nusileido M�nulyje Tycho kraterio pakra�tyje. Perdav� � �em� 20993 nuotraukas. Atliko grunto chemin� analiz�. Kau�u i�ar� 7 vagas, tirdamas grunto savybes. Veik� iki 1968 02 21.

Сайт управляется системой uCoz